Cyprus Association for Person-Centered
Psychotherapy and Counseling

Κώδικας Ηθικής Δεοντολογίας

Αυτός ο Δεοντολογικός Κώδικας για Ψυχοθεραπεία και Συμβουλευτική στοχεύει να καθοδηγεί όλα τα μέλη (τακτικά και συνδεδεμένα) του Κυπριακού Συνδέσμου Προσωποκεντρικής Ψυχοθεραπείας και Συμβουλευτικής (ΚΣΠΨΣ) στην άσκηση της Συμβουλευτικής και της Ψυχοθεραπείας. Tο να έχουν ηθική επίγνωση και να είναι διαθέσιμα να λογοδοτήσουν για την ηθική βάση της άσκησης του επαγγέλματος αποτελεί προϋπόθεση για ένταξη στον Σύνδεσμο. Επίσης, τα μέλη πρέπει να κοινοποιούν στους πελάτες τους, τη βάση της ηθικής τους λογοδότησης και τις προσδοκίες τους.

Ηθικές Αρχές για Ψυχοθεραπεία και Συμβουλευτική

Αυτές οι αρχές, που περιγράφονται πιο κάτω, κατευθύνουν την προσοχή σε σημαντικές ηθικές ευθύνες. Η ευθύνη ενός μέλους είναι να λάβει υπόψη όλες τις σχετικές συνθήκες με όσο το δυνατό περισσότερη φροντίδα είναι λογικά δυνατό και να είναι ανάλογα υπόλογος για τις αποφάσεις που λήφθησαν.

Εμπιστευτικότητα

Τα μέλη πρέπει να θεωρούν την εμπιστευτικότητα ως μια υποχρέωση που πηγάζει από την εμπιστοσύνη του πελάτη. Η εμπιστευτικότητα συνεπάγεται ρητή σύμβαση ή υπόσχεση να μην αποκαλύψουν τίποτε για ένα πελάτη εκτός σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, συμφωνηθείσες και από τα δύο μέρη, στην έναρξη των συνεδριών της ψυχοθεραπείας-συμβουλευτικής.

Αυτονομία

Τα μέλη πρέπει να σέβονται το δικαίωμα του πελάτη για αυτονομία. Αυτή η αρχή τονίζει την σημαντικότητα να αναπτυχθεί η ικανότητα του πελάτη στο να είναι αυτοκατευθυνόμενος τόσο μέσα στα πλαίσια της θεραπείας όσο και σε όλες τις πτυχές της ζωής.

Αγαθοεργία

Τα μέλη είναι δεσμευμένα στο να προάγουν την ευημερία του πελάτη. Η αρχή της αγαθοεργίας σημαίνει να ενεργούν προς το μέγιστο συμφέρον του πελάτη, με βάση την επαγγελματική αξιολόγηση.

Το «Καλώς Έχειν» του πελάτη

Τα μέλη είναι δεσμευμένα στο να αποφεύγουν να προκαλούν ζημιά στον πελάτη. Το «Καλώς Έχειν» του πελάτη συμπεριλαμβάνει:

- αποφυγή σεξουαλικής, οικονομικής, συναισθηματικής ή οποιαδήποτε άλλη μορφή εκμετάλλευσης του πελάτη

- αποφυγή ανικανότητας ή αμέλειας

- την μη παροχή υπηρεσιών όταν δεν είναι σε θέση να το πράξουν λόγω ασθένειας, προσωπικών συνθηκών ή μέθης

Δικαιοσύνη

Τα μέλη συμπεριφέρονται προς όλους τους πελάτες τους δίκαια και αμερόληπτα και παρέχουν επαρκείς υπηρεσίες. Η αρχή της δικαιοσύνης απαιτεί να είναι δίκαιοι και έντιμοι σε όλους τους πελάτες και να σέβονται τα ανθρώπινα τους δικαιώματα και αξιοπρέπεια. Δέσμευση στη δικαιοσύνη απαιτεί την ικανότητα να εκτιμούν τις διαφορές μεταξύ των ανθρώπων και να είναι δεσμευμένοι στην ισότητα ευκαιριών.

Αυτοσεβασμός

Η αρχή του αυτοσεβασμού σημαίνει ότι τα μέλη εφαρμόζουν ανάλογα όλες τις πιο πάνω αρχές ως δικαιώματα του εαυτού. Αυτό συμπεριλαμβάνει την συμβουλευτική ή θεραπεία και άλλες ευκαιρίες για προσωπική ανάπτυξη, όπως απαιτείται. Υπάρχει ηθική ευθύνη να γίνεται χρήση της εποπτείας για την ανάλογη προσωπική και επαγγελματική στήριξη και ανάπτυξη και να επιδιώκουν την επιμόρφωση και άλλες ευκαιρίες για συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη.

Προσωπικές ηθικές ιδιότητες

Προσωπικές ιδιότητες στις οποίες τα μέλη ενθαρρύνονται να αποβλέπουν συμπεριλαμβάνουν:

Ενσυναίσθηση

Ειλικρίνεια

Ακεραιότητα

Ευπροσαρμοστικότητα

Σεβασμός

Ταπεινοφροσύνη

Ικανότητα

Εντιμότητα

Σοφία

Θάρρος

Παροχή καλού επιπέδου άσκησης και φροντίδας

Καλά επίπεδα άσκησης και φροντίδας απαιτούν επαγγελματική ικανότητα, καλές σχέσεις με τους πελάτες και τους συναδέλφους, δέσμευση σε θέματα ηθικής τηρώντας την ηθική του επαγγέλματος.

Καλή ποιότητα φροντίδας

1. Καλή ποιότητα φροντίδας απαιτεί την επαρκή παροχή υπηρεσιών που ικανοποιούν τις ανάγκες του πελάτη.

2. Τα μέλη πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους τους περιορισμούς της εκπαίδευσης και της πείρας τους και να εργάζονται μέσα σε αυτά τα όρια, εκμεταλλευόμενα διαθέσιμη εποπτεία, αν προκύψει η ανάγκη.

3. Η καλή άσκηση συμπεριλαμβάνει τη διευκρίνηση και τη συμφωνία των δικαιωμάτων και των ευθυνών τόσο του μέλους όσο και του πελάτη, σε κατάλληλους χρόνους μέσα στο πλαίσιο της εργασιακής τους σχέσης.

Διπλές σχέσεις

Τα μέλη παρακαλούνται όπως λάβουν υπόψη τους τις επιπτώσεις της εμπλοκής τους σε διπλές σχέσεις με τους πελάτες, όπως αποφεύγουν να εμπλέκονται σε σχέσεις που πιθανόν να είναι επιβλαβείς στους πελάτες και όπως είναι άμεσα υπόλογοι στους πελάτες και στους συναδέλφους για οποιεσδήποτε διπλές σχέσεις που μπορεί να υπάρξουν.

Τήρηση αρχείου

Τα μέλη πρέπει να τηρούν αρχεία για τη δουλειά που επιτελούν με τους πελάτες, εκτός αν υπάρχουν καλοί και επαρκείς λόγοι για τη μη-τήρηση τέτοιων αρχείων. Όλα τα αρχεία πρέπει να είναι ακριβή, να σέβονται τους πελάτες και τους συναδέλφους και να προστατεύονται από μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη.

Διατήρηση επαρκούς άσκησης

Όλα τα μέλη, συμπεριλαμβανομένου των εκπαιδευτών και των εποπτών, χρειάζεται να τυγχάνουν τακτικής και συνεχούς τυπικής εποπτείας. Επίσης, δέσμευση για καλή άσκηση συνεπάγεται οι θεραπευτές να ενημερώνονται για την πρόσφατη γνώση. Πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους προσεκτικά τη δική τους ανάγκη για συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη και να συμμετάσχουν σε κατάλληλες επιμορφωτικές δραστηριότητες.

Είναι σημαντικό να είναι ανοικτοί προς και ευσυνείδητοι όταν λαμβάνουν υπόψη τους ανατροφοδότηση από συναδέλφους καθώς και αξιολογήσεις και εκτιμήσεις. Οι εποικοδομητικές απαντήσεις στην ανατροφοδότηση βοηθούν στο να εξελιχθεί το επάγγελμα.

Τα μέλη πρέπει να έχουν υπόψη τους και να κατανοούν τις όποιες νομικές απαιτήσεις που αφορούν τη δουλειά τους, να τις σκέφτονται ευσυνείδητα και να είναι νομικά και επαγγελματικά υπόλογοι για το επάγγελμά τους.

Διατήρηση της εμπιστοσύνης

Τα μέλη πρέπει να σέβονται το δικαίωμα του πελάτη να επιλέξει εάν θα συνεχίσει ή αν θα σταματήσει τη θεραπεία-συμβουλευτική.

Τα μέλη πρέπει να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια να αποφεύγουν παρεξηγήσεις. Η παράκαμψη των γνωστών επιθυμιών του πελάτη καθώς και της άδειας του είναι ένα σοβαρό ζήτημα που απαιτεί επαρκή και λογική δικαιολογία. Τα μέλη πρέπει να είναι προετοιμασμένα να είναι άμεσα υπόλογα στους πελάτες, συναδέλφους και στο Σύνδεσμο, αν παρακάμψουν τις γνωστές επιθυμίες ενός πελάτη.

Η εργασία με ανήλικους απαιτεί γραπτή ή άλλης μορφής άδειας από τον γονέα/κηδεμόνα ή άλλο σημαντικό φροντιστή, λαμβάνοντας υπόψη και αξιολογώντας την ισορροπία μεταξύ της εξάρτησης του ανήλικου από τους ενήλικες και φροντιστές και τη σταδιακή τους ανάπτυξη προς το να ενεργούν ανεξάρτητα. Η εργασία με ανήλικους απαιτεί προσεκτική σκέψη θεμάτων που αφορούν την ικανότητα τους να δίνουν άδεια/συγκατάθεση τους, στο να λαμβάνουν οποιαδήποτε υπηρεσία ανεξάρτητα από κάποιον με γονεΪκές ευθύνες και τη διαχείριση θεμάτων επιστοσύνης που αποκαλύπτονται από τους πελάτες.

Τα μέλη πρέπει να είναι πρόθυμα να απαντούν στις παρακλήσεις των πελατών για πληροφορίες που αφορούν τον τρόπο με τον οποίον δουλεύουν καθώς και οποιαδήποτε αξιολόγηση που πιθανόν να έχουν κάνει.

Τα μέλη δεν πρέπει να καταχράζονται την εμπιστοσύνη του πελάτη για να κερδίσουν σεξουαλικό, συναισθηματικό, οικονομικό ή άλλου είδους προσωπικό πλεονέκτημα.

Τα μέλη πρέπει να αναγνωρίζουν τα όρια τους και πώς η γνώση αυτή πρέπει να καθοδηγεί την ηθική συμπεριφορά τους. Τα μέλη δεν πρέπει να επιτρέπουν στα προσωπικά τους πιστεύω να παρεμβαίνουν στην παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών όσον αφορά υποθέσεις γένους, αλλαγή φύλου, σεξουαλικό προσανατολισμό, ανικανότητα, εθνικότητα, εγκυμοσύνη και μητρότητα, θρησκεία ή πιστεύω, γάμο και συμβίωση.

Τα μέλη πρέπει να είναι ξεκάθαρα για οποιαδήποτε υποχρέωση να είναι διαθέσιμα στους πελάτες.

Διδασκαλία και εκπαίδευση

Τα μέλη ενθαρρύνονται να μοιράζονται την επαγγελματική τους γνώση και άσκηση προς όφελος των πελατών τους.

Μέλη, που παρέχουν τυπική εκπαίδευση και επιμόρφωση, πρέπει να αποκτήσουν τις δεξιότητες, τις στάσεις και τη γνώση που απαιτούνται για να είναι ικανοί δάσκαλοι και διευκολυντές της μάθησης στο θέμα τους. Τα μέλη πρέπει να είναι δίκαια, ακριβή και τίμια στις αξιολογήσεις των μαθητών τους.

Προηγούμενη συγκατάθεση πρέπει να εξασφαλίζεται από τους πελάτες, εάν πρόκειται να αποτελέσουν αντικείμενο παρατήρησης, καταγραφής ή εάν οι προσωπικές τους αναγνωρίσιμες αποκαλύψεις θα χρησιμοποιηθούν για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Όλη η ειδίκευση στη συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία πρέπει να βασίζεται σε επίπεδα και άσκηση που να συνάδουν με εκείνα που αναμένονται από ψυχοθεραπευτές-συμβούλους στα πλαίσια του ρόλου για τον οποίον η επιμόρφωση παρέχεται.

Όλοι οι εκπαιδευτές και οι δάσκαλοι της συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας έχουν ευθύνη να προστατεύουν τα πρότυπα του επαγγέλματος. Οι εκπαιδευτές έχουν την ευθύνη της λήψης αναγκαίων βημάτων ούτως ώστε να εμποδίσουν πελάτες από το να εκτεθούν σε κίνδυνο ή να υποστούν βλάβη από εκπαιδευόμενους.

Οι επόπτες έχουν την ευθύνη της διατήρησης και του εμπλουτισμού της άσκησης που παρέχεται από τα μέλη και, συνεπώς, να προστατεύουν τους πελάτες από την φτωχή άσκηση του επαγγέλματος. Επιπρόσθετα, οι επόπτες πρέπει να αποκτήσουν τις στάσεις, τις δεξιοτεχνίες και τη γνώση που είναι αναγκαία για την υπηρεσία που προσφέρουν.

Ο Σύνδεσμος δεσμεύεται στο να ενισχύει την έρευνα που θα πληροφορεί και θα αναπτύσσει την άσκηση του επαγγέλματος. Όλα τα μέλη ενθαρρύνονται να στηρίζουν την έρευνα που αναλαμβάνεται εκ μέρους του επαγγέλματος και, επίσης, να συμμετέχουν ενεργά σε έρευνα.

Καταλληλότητα για την άσκηση του επαγγέλματος

Τα μέλη πρέπει να συζητούν, με τον επόπτη τους, ή άλλον έμπειρο ψυχοθεραπευτή-συμβούλο τις περιπτώσεις τις οποίες υποψιάζονται ότι, μπορεί άθελα τους, να έχουν βλάψει πελάτη ούτως ώστε τα κατάλληλα βήματα να έχουν ληφθεί για να μετριάσουν την τυχόν βλάβη και να εμποδίσουν οποιαδήποτε επανάληψη.

Οι ψυχοθεραπευτές ενθαρρύνονται να επιβεβαιώσουν ότι η δουλειά τους είναι επαρκώς καλυμμένη από ασφάλεια για επαγγελματική αποζημίωση και ευθύνη.

Εάν οι ψυχοθεραπευτές θεωρούν ότι έχουν ενεργήσει, σύμφωνα με τα πρότυπα άσκησης του επαγγέλματος, αλλά ο πελάτης τους δεν είναι ικανοποιημένος ότι το έχουν πράξει, μπορεί να θελήσουν να χρησιμοποιήσουν ανεξάρτητη επίλυση διαφορών, για παράδειγμα, να ζητηθεί μια δεύτερη επαγγελματική γνώμη.

Οι πελάτες πρέπει να πληροφορούνται για την ύπαρξη του Επαγγελματικού Κώδικα Ηθικής αυτού του Συνδέσμου καθώς και για οποιεσδήποτε άλλες ισχύουσες διαδικασίες υποβολής παραπόνου ή για θέματα πειθαρχίας. Εάν τους ζητηθεί να το πράξουν, τα μέλη πρέπει να πληροφορούν τους πελάτες τους πώς μπορούν να λάβουν επιπρόσθετες πληροφορίες που αφορούν αυτές τις διαδικασίες. Στη λήψη, διερεύνηση και προώθηση τέτοιων παραπόνων, ο Κυπριακός Σύνδεσμος Προσωποκεντρικής Ψυχοθεραπείας και Συμβουλευτικής στόχο έχει να προστατεύσει το κοινό, το όνομα και τη φήμη του Συνδέσμου και τα επαγγέλματα τα οποία αναφέρονται σε αυτό το Δεοντολογικό Κώδικα.

Οικονομικές διευθετήσεις

Από τα μέλη απαιτείται να είναι τίμια, ειλικρινή και υπεύθυνα σε όλα τα οικονομικά θέματα που αφορούν τους πελάτες τους και άλλες επαγγελματικές σχέσεις.